Over welke klachten en ongenoegens gaat het?   

Je klacht kan gaan over handelingen of beslissingen die worden genomen of net niet worden genomen en kunnen worden toegerekend aan het bestuur. Het kwaliteitsbeleid vormt daarbij het uitgangspunt.

Wat behandelt de klachtencommissie niet?

  • klachten waarvoor al een interne beroepsprocedure (zoals voor tucht) of een externe beroepsmogelijkheid (bv. bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur en de Commissie Inzake Leerlingenrechten) bestaat;

  • klachten over feiten van meer dan zes maanden geleden;

  • klachten die gaan over het algemeen beleid van de overheid of de geldende regelgeving;

  • klachten die het onderwerp vormen van een lopend politioneel onderzoek;

  • klachten over het functioneren van een personeelslid (bv. leraar) dat kadert in de ontslag-, evaluatie-, of tuchtbevoegdheid van het bestuur;

  • klachten waarbij de leerling of de ouders kennelijk geen enkele poging hebben gedaan om met het bestuur in gesprek te gaan;

  • klachten die kennelijk ongegrond zijn, kennelijk niet serieus zijn bedoeld of buiten het toepassingsgebied van de klachtenregeling vallen.