Wat is de klachtencommissie en hoe is die samengesteld?   

Vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen bestaat er een regeling voor de behandeling van klachten van leerlingen en hun ouders over basis- en secundaire scholen, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en internaten. Deze regeling beoogt vanuit de eigenheid van het katholieke onderwijsnet een kwaliteitsvolle klachtenbehandeling. 

De beoordeling van individuele klachten gebeurt door een klachtencommissie. Onbevooroordeeld, objectief en op vertrouwelijke wijze zal die commissie alle ontvankelijke klachten inhoudelijk verder onderzoeken. Ze betrekt daarbij alle partijen, dus ook het aangeklaagde bestuur.

De klachtencommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties: