Ontvankelijkheidsvoorwaarden

  • Kennelijk gegrond?
  • Voldoet de klacht aan de definitie en/of is zij ingediend conform de eisen die aan het indienen van een klacht worden gesteld?
  • Heeft de klacht betrekking op feiten die zich meer dan 6 maanden vóór de ontvangst van de klacht hebben voorgedaan? 
  • Heeft de klager geprobeerd om genoegdoening te krijgen via informele weg?
  • Heeft de klacht betrekking op feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure?
  • Heeft de klacht betrekking op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende regelgeving?
  • Bestaat er een speciale regeling en/of behandelende instantie voor de klacht?