Klachtenregeling

Bij klachtrecht worden gedragingen en beslissingen waarover onvrede bestaat, louter beoordeeld. De Klachtencommissie is geen rechter en kan daarom geen verplichtingen of schadevergoedingen opleggen. Ze kan alleen maar je ontevredenheid beluisteren en mogelijke oplossingen adviseren. Omdat de Klachtencommissie geen rechter is, kan je ook niet in beroep gaan tegen haar beoordeling.

  • Raadpleeg jouw school-, centrum-, of internaatsreglement
  • = ontvankelijkheidsvoorwaarde voor formele behandeling
  • Schriftelijke klacht (brief, e-mail, contactformulier…)
  • Een blijk van het bestaan van een rechtstreeks en persoonlijk belang (niet anoniem!)
  • Kennelijk gegrond?
  • Voldoet de klacht aan de definitie en/of is zij ingediend conform de eisen die aan het indienen van een klacht worden gesteld?
  • Heeft de klacht betrekking op feiten die zich meer dan 6 maanden vóór de ontvangst van de klacht hebben voorgedaan? 
  • Heeft de klager geprobeerd om genoegdoening te krijgen via informele weg?
  • Heeft de klacht betrekking op feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure?
  • Heeft de klacht betrekking op het algemeen beleid van de overheid of op de geldende regelgeving?
  • Bestaat er een speciale regeling en/of behandelende instantie voor de klacht?
  • Onderzoek naar de feitelijke toedracht en andere relevante omstandigheden
  • Bevoegdheid om alle gewenste inlichtingen in te winnen
  • Tenminste één hoorzitting in voltallige samenstelling
   • niet openbaar
   • klager en aangeklaagde worden gehoord in elkaars aanwezigheid, eventueel bijgestaan door een raadsman (niet per se een advocaat) 
   • verplichting om voor de klachtencommissie te verschijnen en de gevraagde informatie te verschaffen
   • op verzoek of ambtshalve mogelijkheid om ter zitting getuigen te horen
  • Te allen tijde (tijdens de formele procedure – opschorting) en op flexibele wijze
  • Door een erkend bemiddelaar
 • Als de Klachtencommissie jouw klacht in ontvangst neemt, beoordeelt deze je klacht als:

  • 1° niet ontvankelijk, dan wel;
  • 2° ongegrond of gegrond.

  Tegen een uitspraak van de Klachtencommissie kan niet in beroep worden gegaan.